Bestuur IJsvereniging Leek.

" Vele dingen veranderen, maar niet de aardigheid die vele mensen in schaatsen hebben. En dat is dan ook de reden die vele besturen, keurmeesters en baanvegers gedreven heeft en nog steeds drijft om zich in te zetten voor de schaatssport ".  (Ere-voorzitter H.J. Dalstra, september 1996) 


Oorsprong.
IJsvereniging Leek is opgericht op 5 december 1871. Uit de eerste bladzijde van het notulenboek van de Algemene Ledenvergadering blijkt dat er 19 personen bij elkaar zijn gekomen om de ijsvereniging Leek tot leven te roepen. De eerste taak die de leden zich stellen is het kiezen van een bestuur. Het eerste bestuur van IJsvereniging Leek in 1871 ziet er als volgt uit:

Mr. J. Leuringh

voorzitter

H. Brinkman

bestuurslid

J.P. Santee

vice-voorzitter

J.G. Levie

bestuurslid

J. Bulthuis

secretaris

M. Wering

bestuurslid

J.H. de Boer

vice-secretaris

K. Stuut

bestuurslid

D.B. Zuiderhoek

penningmeester

H. Aptroot

bestuurslid

 

Mr. Johannes Leuringh, eerste voorzitter IJsvereniging Leek.

De eerste en tegelijk ook degene die het langst de voorzittersfunctie heeft bekleed was Mr. J. Leuringh. We kunnen rustig aannemen dat hij de motor is geweest bij het oprichten van IJsvereniging Leek. Ook het eerste reglement zal door hem geschreven zijn. Talloze vergaderingen zijn door hem geleid en in de verslagen kun je lezen dat zijn voorstellen bijna altijd met grote meerderheid van stemmen werden aangenomen. Mr. J. Leuringh zwaait 28 jaar lang de voorzittershamer en wordt in het seizoen 1899-1900 opgevolgd door G. de Graaf. 

Bestuur van IJsvereniging Leek uit 1912. Op de foto van links naar rechts, staand: K. Venema, S. Cazemier, J. Sijbolts, W. Tienkamp, A. Pompstra, M. Kroeske. Zittend: P. Ritsema, C. Reyntjes en G. de Boer.

.

Voorzitters 1871-heden

Mr. J. Leuringh

1871-1899


G. de Graaf

1899-1902


C.H. Reijntjes

1902-1925

*

Ph. van Dam

1925-1926


G. Boerema

1926-1927


H. Beereboom

1928-1937


J. van Hijlkema

1937-1946


W. Tienkamp

1946-1951


J.J.H. Elbers

1951-1966

*

R. Tellinga

1966-1979


H.J. Dalstra

1979-2006

*

I.W. Ploeg

2006-2023

*

G.A. de Vries

2023-heden


De met * gemarkeerde voorzitters zijn benoemd tot ere-voorzitter van de ijsvereniging.

In het bestuur van IJsvereniging Leek zaten in de loop van de jaren vele prominente personen uit Leek en omgeving, zoals Mr. J. Leuringh (burgemeester en secretaris van Leek van 1859 tot 1865), J.P. Santee, J. Sijbolts (gemeentesecretaris), W. Tienkamp (wethouder). Maar ook zakenlieden, zoals Hillebrands, Denneboom, Reijntjes, Van Dam en Elbers. Ze hebben naast hun drukke werkzaamheden toch tijd gevonden om de vereniging te leiden. In de beginjaren van de ijsvereniging beperkten de werkzaamheden van het bestuur zich vooral tot het vergaderen en organiseren van ijsfeesten en wedstrijden. Voor het houden van een wedstrijd moesten er banen uitgezet worden. Daarvoor had men een speciale baancommissie, die weer gesteund werd door betaalde krachten. Het vegen van de banen gebeurde door baanvegers, maar die werden niet door de vereniging betaald. Het was in die tijd een gewoonte dat de schaatsers de baanvegers zelf iets toestopten.

Als in de jaren dertig het aantal leden kleiner wordt besluit het bestuur de werkzaamheden voortaan meer zelf uit te voeren, om zo de verenigingskas te ontzien. Sommige bestuursleden uit die tijd gaan zover dat ze de prijzen voor verloting zelf beschikbaar stellen.


"Van heren van stand tot mannen met eelt in de hand"

In de loop van de jaren is de taak van het bestuur van besturen en organiseren langzamerhand overgegaan in organiseren en werken. Doordat de bestuursleden steeds meer vrije tijd kregen kon men ook meer voor de vereniging doen. Veel werk wat vroeger uitbesteed werd, wordt nu door het bestuur zelf ter hand genomen. Ook is de manier van leiding geven aan de vereniging in 150 jaar wel veranderd. Mr. J. Leuringh was een tamelijk autoritaire leider wiens taak het was de vereniging strak te leiden en te zorgen dat de wedstrijden zo goed en vaak mogelijk georganiseerd werden. De taken van de laatste voorzitters bestaan vooral uit het de recreatieve schaatser zo goed mogelijk naar de zin te maken om zijn sport uit te oefenen. Samen met de andere bestuursleden bereikt hij dit door: de ijsvloer zo goed mogelijk te verzorgen, schaatstochten te organiseren, het verblijf in de kantine zo aangenaam mogelijk te maken, enz. 


Het huidige bestuur van IJsvereniging Leek. Op de foto van links naar rechts, staand: Sjoerd van Leeuwen, Gert de Vries (voorzitter), Elle Dopstra, Johan Nolle (penningmeester), Appie de Bruin. Zittend: Ietse-Willem Ploeg († 29-05-2023), Wieb van Gelder (ledenadministratie), Harry Boonstra, Klaas de Vries en Robbert van Egmond (secretaris).